คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” STISA ครั้งที่ 7


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทีม FILTRANO โดย น.ส.กัณฐิกา แซ่เอี้ยว และน.ส.อดิศรา อยู่ยรรยง จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 กลุ่มพอลิเมอร์และวัสดุ จากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” STISA ครั้งที่ 7 จากผลงาน “แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงจากเส้นใยนาโนของไนลอน-6/ไคโตซาน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์จำกัด และบริษัทดาว เคมิคอล ประเทสไทย จำกัด

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้