คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

งานบริการการศึกษาแจ้งเอกสารที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี


เอกสารที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

จะต้องนำมาในวันที่ 7  กรกฏาคม  2557

     1.  ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2557

     2.  ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตร  พร้อมสำเนา

     3.  บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  พร้อมสำเนา

     4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ของบิดาและมารดา

     5.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา

     6.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

     7.  สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

     8. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

* เอกสารสำเนากรุณารับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้