คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการสัมมนา “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และตามรูปแบบของ มคอ.7 ให้แก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในคณะฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  ณ  ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วีระปริยากูร เป็นวิทยากร และ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้