คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ความเสี่ยง การดูแลสุขภาพ และป้องกันปัญหาการบาดเจ็บสะสมจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ความเสี่ยง การดูแลสุขภาพ และป้องกันปัญหาการบาดเจ็บสะสมจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ” เมื่อวันที่ 9 และ 17 มิถุนายน 2558  ณ  ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 2 อาคารวิจัยและปฏิบัติการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การบรรยายในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ท่าทางและลักษณะของสถานีงานที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บสะสมจากงานคอมพิวเตอร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ  เจริญพร และ ปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประเมินร่างกายเพื่อดูปัญหาการบาดเจ็บสะสมของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์” โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ฝึกการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นโดยทีมวิทยากร อาจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน  อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย และทีมวิทยากร จากภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยในช่วงบ่าย มีการสรุปและแปลผลการตรวจประเมินและตรวจสอบร่างกายเพื่อดูปัญหาการบาดเจ็บสะสมของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์  กาญจโนมัย และฝึกปฏิบัติการ “การบริหารร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์” โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ทำกิจกรรมการฝึกบริหารร่างกาย โดย อาจารย์ ดร.สันทณี  เครือขอน และทีมวิทยากร

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้