คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Study tour ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ และอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทั้งหมด 74 คน ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีความสนใจที่จะทำการศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี  โดยในช่วงเช้ากลุ่มนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Hi Q Plas คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
บริษัท Hi Q Plas เป็นบริษัทที่จัดทำแม่พิมพ์และขึ้นรูปพลาสติกในลักษณะต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่าย กลุ่มนักเรียนได้ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรและโครงการฯ ต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น โครงการ TU-PINE โครงการ TEP-TEPE ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จากนั้นได้นำเข้าชมห้องปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโยธา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้