คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเสนอให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอรับแบบฟอร์มสมัครและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ นางสาวพรทิพา  กรภิญโญภาพ ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวที่มีตำแหน่งลักษณะเดียวกับลูกจ้างประจำที่หน่วยงานจ้างมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี และนักศึกษาในคณะ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีโดยใช้แบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯกำหนด ณ บริเวณหน้าห้อง วศ.๑๐๓ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบ

 

เอกสารแนบ:
Engr-20140609-01

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้