คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมกับ มูลนิธิ EBARA ประเทศญี่ปุ่น จัดอบรมหลักสูตร 2 หลักสูตร


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ EBARA Hatakeyama Memorial Fund (EHMF) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตปั๊มน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น จัดการอบรมหลักสูตร Applications of Pumping Equipment - focused on planning, design, and applications และ Applications of Refrigeration Equipment - focused on planning, design, applications, and maintenance เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Miracle Grand หลักสี่ กรุงเทพฯ วิทยากร คือ Mr. Kazuo Yamagishi, Secretary General of EBARA Hatakeyama Memorial Fund, คุณทรงยศ บัณฑิตเจริญ EBARA Thermal Systems (Thailand), Mr. Takashi Aoyama, EBARA Refrigeration Equipment & Systems Co., Ltd.)  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้