คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ B. K. Birla Institute of Technology


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ และ Prof. Dr. P. S. Bhatnagar จาก B. K. Birla Institute of Technology ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ B. K. Birla Institute of Technology เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ  โดยในปีนี้ทางสถาบันคู่สัญญาจะส่งนักศึกษามาฝึกงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถส่งอาจารย์ หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนจาก B. K. Birla Institute of Technology ด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้