คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ Changwon National University


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Min Tae Hwang จาก Changwon National University ประเทศเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาลงนามใน Agreement of Cooperation between Faculty of Engineering and Changwon National University ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Changwon National University ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ  ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าว จะมอบทุนให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4  เพื่อเดินทางไปร่วมทำโครงงานกับนักศึกษาเกาหลีเป็นเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมกราคม หรือมิถุนายน ของทุกปี

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้