คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ (Academic Week 2015)


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 7 (Academic Week 2015) เมื่อวันที่  29 เมษายน 2558  ณ บริเวณโถงชั้น 1  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานจัดให้มีการออกบูธ Engineering Job Fair # 5 จากบริษัทชั้นนำต่างๆ  และมีการแสดงผลงานและนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบการติดโปสเตอร์ ซึ่งคณาจารย์แต่ละภาควิชา
จะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละภาควิชา เพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงาน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโปสเตอร์ดีเด่นร่วมรับฟังการนำเสนอ รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นงานสัปดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2557 มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี  (ระดับภาควิชา/โครงการ)
ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายฉัตรชัย เบิกบาน และ นายอภิวัฒน์  สีเกิ้น
เรื่อง “การพัฒนาระบบ Android  เพื่อประมวลผล ECG”
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล  อุชายภิชาติ

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายภูมิ  ฟุ้งสร้อยระย้า และ นายรัฐกานต์  วรรณา
เรื่อง “Development of Automatic Screening Test of Stroke Phase II”
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายศุภชัย  เจียมอานิสงส์  และ นางสาวพีรยา  หาญลำยวง
เรื่อง “การปรับปรุงเครื่องและการหาค่าปัจจัยที่เหมาะสำหรับเครื่องต้นแบบจำลองชนิดหัวหลอม”
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายสุธิศักดิ์  จันทร์พิทักษ์  และ นายวีระ  ชุปทอง
เรื่อง “การศึกษาการสั่นสะเทือนเนื่องจากการจราจรและการสำรวจรูปทรงของเจดีย์โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ภู่วโรดม

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายชุติวัต  รอดอุปการ และ นายบัณฑิต  บุพลับ
เรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่น”
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สันติคุณาภรณ์

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)” สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายอัครวินท์  ศังขะนันทน์  และ นายธาวี  สาตราวาหะ
เรื่อง Removal of Oil Micelles Using A Zn-Based MOF
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
ชื่อผู้ได้รับรางวัล      นางสาวสุภาพัทร์  เอี้ยวฉาย, นายฤทธิภรณ์  จิตรประสงค์ และ นายศุภเสกข์  อุ่นสมัย
เรื่อง  การศึกษากำลังรับแรงอัดของผนังอิฐมอญ
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เลิศบรรณพงษ์

ระดับปริญญาตรี  (ระดับภาควิชา/โครงการ)
ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายสันติภาพ  นิมะบุตร์
เรื่อง “การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำแข็งแห้ง”
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์

ระดับบัณฑิตศึกษา   (ระดับภาควิชา)
ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายกวิน  ชัยเทพ
เรื่อง  “การคำนวณและวิเคราะห์เวลาวิกฤตของมอเตอร์เหนี่ยวนำเนื่องจากแรงดันตกชั่วขณะ”
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  อารีย์

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นางสาวธัญลักษณ์  ชุมสุด
เรื่อง การศึกษาการสร้างชั้นผิวเคลือบของสารประกอบไฮดรอกชีอะปาไทท์บนผิวไททาเนียมด้วยวิธีการทางเคมีไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สุรพันธ์

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายพีรัช  ธเนศฐิติวัชร์
เรื่อง  คุณสมบัติจีโอโพลิเมอร์ผสมฝุ่นอิฐฉนวนทนไฟ
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร  ฉัตรวีระ

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นางสาวอัญชลี  พรไตรรัตน์
เรื่อง Preparation of vinyl acetate natural rubber by irradiation method
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.แคทลียา  ปัทมพรหม

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล” 
ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายนิพนธ์  ทวีจันทร์
เรื่อง การศึกษาผลกระทบของปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนในกระบวนการคาร์โบไนไตรดิงต่อการเชื่อมแบบจุด
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.ชาวสวน  กาญจโนมัย

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์”
ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายธีรพันธ์  แก้วดอก
เรื่อง Methods of manual lifting and handling residents in the critical flooding situation in Thailand 2011: A retrospective survey”
อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ ดร.ผกามาศ  พิริยะประสารน์

รางวัลชนะเลิศระดับคณะ
ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นระดับปริญญาตรี”    (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นางสาวฐิติวรดา  เขียวประสริม และ นายอิทธิวัต  ศรีสมวัฒน
เรื่อง “อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา”  (โครงการ EBM)
ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายศรวิษฐ์  ด้วงศรีพัฒน์
เรื่อง “สมบัติของวัสดุเสริมองค์ประกอบนาโนโพลลิแลคติกแอชิด และกราฟีนที่มีการเติมอีพีโอสำหรับประยุกต์ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์”
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  ผลประเสริฐ

ประเภท “รางวัล Popular Vote”      (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายวุฒิพงษ์  ปรีชาพลกุล
เรื่อง “การศึกษาการหน่วงของการระบายความร้อนชั่วขณะบริเวณโดเมนในรูปทรงต่าง ๆ"
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้