คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จาก The University of Nottingham


Dr.Glyn Lawson อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษในหัวข้อ Automotive Ergonomic ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ ของโครงการ TEP-TEPE และนักศึกษาโครงการ AUTO-TU เมื่อที่ 7-9 เมษายน 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้