คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PINE CAMP


เมื่อวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2558 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม PINE CAMP โดยกิจกรรมหลักประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ CEO Talk เป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพและองค์กรชั้นนำ, Engineering@Work การอบรมทักษะแบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ และ Soft-En ผ่านทางกิจกรรมการออกแบบโครงสร้างอาคาร พร้อมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าอัจฉริยะภายในอาคารพร้อมทั้งฝึกทักษะการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และ กิจกรรมการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้