คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ  ที่กรุงเจนีวา


นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 หรือ “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน 2557

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2556 หนึ่งในทีมนักวิจัยที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ กล่าวว่า “ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งนี้ ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 12 ผลงาน สามารถคว้ารางวัลมาได้ 13 รางวัล แบ่งเป็น 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และ 2 รางวัลพิเศษ ซึ่งมาจากการโหวตของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 42 มีนักวิจัยจำนวน 900 ท่าน จาก 45 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 1,000 ผลงาน ซึ่งจากทีมไทยตัวแทนประเทศไทยทั้งหมด ผลงานจากนักวิจัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวมมากที่สุดคือจำนวน 13 รางวัล นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีที่มีความสำคัญระดับโลก” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติแห่งเจนีวา  เป็นการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญงานหนึ่งของโลก ในแต่ละปี มีนักประดิษฐ์จากนานาประเทศทั่วโลก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 และมีการมอบรางวัลแยกตามประเภทกลุ่มผลงาน (class) ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประกวดของทีมนักประดิษฐ์ไทย ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                                                           

การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ 6 รางวัล จาก 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 2 รางวัลพิเศษ ดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง  และรางวัล  Special prize จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ผลงาน Home-Auto Lifting System (HALS) โดย ผศ.ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ  อาจารย์จักรพันธุ์  ชวนอาษา และคณะ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class M Medicine - Surgery – Orthopaedics Material for the handicapped) อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการขนย้าย ประกอบ และติดตั้ง โดยไม่ต้องดัดแปลงรถยนต์ ประกอบด้วย 2 ฐาน คือ ฐานที่ใช้ภายในบ้าน และฐานที่ใช้ในรถยนต์ ชุดยกสามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับรถยนต์ และในบ้าน สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 ก.ก.

2. รางวัลเหรียญเงิน  
ผลงาน ซอฟ์ทแวร์เชิงจำลองเพื่อทำนายค่าอัตราการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการถ่ายเทความร้อน
ในศรีษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ (Simulated Software for Predicting Specific Absorption Rate (SAR) and Heat Transfer in Human Head Subjected to Mobile Phone Radiation) โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย  และผศ.ดร.ธีรพจน์ เวชพันธุ์ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class C Computer sciences - Software – Electronics Electricity - Methods of communication) เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ และการกระจายตัวเชิงอุณหภูมิภายในศีรษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งซอฟท์แวร์นี้สามารถทำนายปรากฏการณ์ถ่ายโอนที่เกิดขึ้นภายในศีรษะมนุษย์ที่อยู่ภายใต้พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือได้อย่างแม่นยำ ผลการจำลองการกระจายตัวเชิงอุณหภูมิที่ได้จากการคำนวณจากซอฟท์แวร์มีค่าใกล้เคียงกับค่าการกระจายตัวเชิงอุณหภูมิบริเวณร่างกายมนุษย์ที่ได้จากการวัดขณะทำการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผลงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสาร เช่น การออกแบบเสาอากาศและการออกแบบโทรศัพท์มือถือเป็นต้น

3. รางวัลเหรียญทองแดง
          3.1 ผลงาน การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ (Commercailized Drier Processing Using a Combine Unsymmetrical Double Feed low Power Microwave and Vacuum System (CUMV))  โดย ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย  ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และนายวิโรจน์ จินดารัตน์ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class A Mechanics - Engines - Machinery – Tools Industrial processes – Metallurgy) ระบบไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วมกับระบบสูญญากาศ (CUMV) สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น  ใบมะกรูด ใบหอมซอย เห็ดหูหนูขาวและดำ และพืชสมุนไพรบางชนิด สามารถนำมาอบแห้งและได้ผลเป็นที่สนใจ สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งลงได้ถึง 5-6 เท่าเมื่อเทียบกับการอบแห้งแบบดั้งเดิม และคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์นั้นยังคงมีคุณภาพดีอีกด้วย

          3.2 ผลงาน Solar UAV โดย รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class A Mechanics - Engines - Machinery – Tools Industrial processes – Metallurgy) เป็นอากาศยานไร้คนขับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ solar power เพื่อให้สามารถบินทำภารกิจได้นานขึ้น

4. รางวัล Special prize จากประเทศอิหร่าน 
ผลงาน ซีเมนต์โปร่งแสง (Translucent Cement) โดย รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด    Class D Building - Architecture - Civil Engineering Construction - Materials – Woodwork)

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้