คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดโครงการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ณ อาคาร 9 อิมแพคอารินา เมืองทองธานี ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558 โดยสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (CED2) ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 4 ทีม แบ่งเป็น

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ทีม ได้แก่ 
ผลงาน “BACKPACKING” – รถไฟฟ้าที่สามารถพับเป็นเป้สะพายหลัง”

โดย น.ส.วิจิตรา เสริมจันทร์ และ นายณัฐพงษ์ศินารา มี รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผลงาน “SPEED BUMP” – เนินชะลอความเร็วแบบพับได้อัตโนมัติ”
โดยนายคณพัฒน์ จาติกานนท์ และนายนลธวัช พันธุ์สุวรรณ มี รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านการแพทย์ 2 ทีม
ผลงาน “Power Assisted Wheelchair for Rough Terrain”
โดย น.ส.พรรณพัชร วงค์ฝั้น, นายกษิดิ์เดช เกษมณี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
นายพงษ์สิทธิ์ มิสา และนายอาทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มี ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, อ.ดร.ธนันต์ ยมจินดา และ อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงาน “I-walk” โดย
น.ส.ฐิติวรดา เขียวประเสริฐ, นายอิทธิวัต ศรีสมวัฒน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
น.ส.กันต์ฤทัย สิริวรศักดิ์, นางสาวณัฐสุดา รัตนบุรี, นายฐิติกร จันทาทร นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด
มี ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ  ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ และ อ.ดร. พัชรี คุณค้ำชู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการประกวดคือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน I-walk ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน Power Assisted Wheelchair for Rough Terrain ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้