คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการสร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น มธ. ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ในงาน "วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556" ที่ได้รับเกียรติจากศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน และมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

รายนามผู้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555

 • ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา  วีสกุล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศิริพงษ์  เจริญภัณฑารักษ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  มิตรเอม
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์
 • ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  นาคอริยกุล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  วรพจน์พิศุทธ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ
 4. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
 • ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2555 ประเภทอาจารย์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร

รายนามผู้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556

 • ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา  วีสกุล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศิริพงษ์  เจริญภัณฑารักษ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์
 5. ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  วูวงศ์
 6. อาจารย์ ดร.ชุมพล  บุญมี
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  รักสุนทร
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  เจียศิริพงษ์กุล
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ
 • ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  นาคอริยกุล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ  ชลศึกษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง
 9. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย และ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
 10. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
 • ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
 • ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2556 ประเภทอาจารย์
 1. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย
 • ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2555) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้