คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น  ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนาม MOU เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม วศ.418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้