คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช จะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้