คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเคมี จากสภาวิศวกร


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเคมีจากสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับคณาจารย์และตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  มีอยู่ อนุกรรมการ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา  ผู้ช่วยศสตรจารย์ ดร.วรรณวิภา ศิริวัฒน์เวชกุล อนุกรรมการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  สกลภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ผู้บริหารจากโครงการ TEPและTEPE และ คณาจารย์จากภาควิขาวิศวกรรมเคมี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้เข้าฟังบรรยายชี้แจง ซักถามการเรียนการสอนในหลักสูตร และเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้