คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ  the “Engineering Student Talent Award” (ESTA) 2015 ครั้งที่ 4


สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดีย ในประเทศไทย  (IITAAT , Indian Institute of Technology Alumni ,Thailand )  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้จัดโครงการ  the “Engineering Student Talent Award ” (ESTA)  2015  ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการของนักศึกษา และเป็นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ซึ่งการแข่งขันจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 4 ลำดับ เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดีย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 คน โดยผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นางสาวปาริฉัตร ชินวณิชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และ นายรัฐพล  ไกรสินธุ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ลำดับที่  7