คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Docs”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง "การสร้างแบบสอบถาม ด้วย Google Docs" ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 103 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ง Google Docs เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บฟรี ซึ่งสามารถสร้างเอกสาร แก้ไข และจัดเก็บแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารได้จากคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและ Web browser ผู้ใช้ Google Docs สามารถนำเข้า สร้าง แก้ไข และปรับปรุงเอกสาร ฟอนต์และรูปแบบไฟล์ต่างๆ รวมข้อความเข้ากับสูตร, list, ตาราง และภาพ Google Docs ได้  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม และคุณจริยานุช  อินทร์ช้าง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ และเครือข่ายประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้