คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง


อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายลือชัย ทองนิล นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ และนางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ จากสภาวิศวกร ในการประชุมพิจารณาคุณสมบัติการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกร พร้อมทั้งตรวจความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา เพื่อรับรองการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้