คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บทความวิจัยของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับประกาศเกียรติคุณแสดงการถูกดาวน์โหลดสูงสุด ประจำปี 2014 ในทุกวารสารที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Taylor & Francis


สำนักพิมพ์ Taylor & Francis ได้ประกาศรายชื่อบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารและได้รับการดาวน์โหลดสูงที่สุดประจำปี 2014 ซึ่งในกลุ่มของวารสารสาขา Operation Research and Management Science โดยบทความเรื่อง The relationships between firm’s strategy, resources and innovation performance: resources-based view perspective ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำร่วมกับนักวิจัยจาก University of Greenich ประเทศอังกฤษ
และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย และลงตีพิมพในวารสาร Production Planning and Control ปีที่ 25 ฉบับที่ 15 หน้า 1231–1246 (ISI Impact Factor = 0.991) ได้รับการจัดลำดับเป็นบทความที่ถูกดาวน์โหลดสูงที่สุด ประจำปี 2014 รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
http://explore.tandfonline.com/page/est/engineering-computer-science-technology-most-read-2014/opres-top-10-2014

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้