คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Glasgow University


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Dr. Frank N. Coton และ Prof. Dr. Trevor Hoey จาก Glasgow University ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่มมชมห้องปฎิบัติการ ซึ่งผลการเจรจาทั้งสองสถาบันแสดงความสนใจที่จะเปิดโครงการ 2+2 Software Engineering ร่วมกันในอนาคต 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้