คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”


งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” ให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แนวทางในการเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  ห้อง วศ.702  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นผู้บรรยาย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้