คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558  งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชาฯ/โครงการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ทำความรู้จักกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เป็นการแข่งขันกีฬา ประเภทฟุตบอล ชักกะเย่อ แชร์บอล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้