คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP&TEPE เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์จากต่างประเทศมาสอนพิเศษ


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 Mr.George Kipens จาก McGill University, Montreal, Canada ได้มาให้ความรู้วิชา Project Management แก่นักศึกษาโครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการเรียนการสอนที่โครงการฯ มีทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นอาจารย์ประจำ นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังได้เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศอื่นๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาในทุกๆ ปี เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่แก่นักศึกษาของโครงการฯ รวมถึงนักศึกษาภาคปกติด้วย

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้