คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาตร์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 3”


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา “ค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิศวกรรมเคมี มีแนวคิดทางด้านการแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคม รวมถึงมีความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี ทำให้เกิดสังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.ไพรัช  อุศุภรัตน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรณี แพ่งจันทึกอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา กล่าวต้อนรับ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้