คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 28 คน และอาจารย์ 5 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษฎา  ไชยสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  วรพจน์พิศุทธิ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ และบรรยายถึงการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้