คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “Pre Engineer Day”


โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “Pre Engineer Day” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ“แนวโน้มความต้องการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมไทย” โดย คุณสมเดช อนามพงษ์ Recruitment Manager, บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังมีบรรยายจาก อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE ให้ข้อมูลรายละเอียดการศึกษาของโครงการฯ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาหลักสูตร TEP-TEPE โดยศิษย์เก่าจากโครงการ TEP-NU, TEP-UNSW และ TEPE โดยมีนายอัครวินท์ ศังขะนันทน์ นักศึกษาทุนโครงการ TEPE ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้นปี ที่ 4 เป็น Moderator การเสวนาครั้งนี้ รวมถึงมีกิจกรรม “Campus Tour” เยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอพัก ห้องสมุด ศูนย์กีฬา และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้