คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Community and Technological Camp


เมื่อวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 5 ราย จากโครงการ TEP-TEPE และภาคปกติ คือ อาจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ  นาย ชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล (TEP-TEPE)  นางสาว ปรีชญา สาระผล (TEP-TEPE)  นาย วศิน ออวัฒนกุล (ภาคปกติ)  และนาย วรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร (ภาคปกติ)  ไปร่วมทำกิจกรรม Community and Technological Camp ที่ Institute Technology Sepuluh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย โดยอาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชาวต่างชาติ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฯลฯ โดยกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้  ศึกษาเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขและระบบพลังงานทดแทนของประเทศอินโดนีเซีย การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ปลูกป่า แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงทำการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชักชวนให้นักศึกษาต่างชาติมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้