คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556  ณ อาคาร บร.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ทุกคน รวมถึงผู้บริหารคณะฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูลกับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของนักศึกษาใหม่ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4 ปี