คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ครม. มีมติให้แก้กฏหมายกองทุน กบข. ให้ข้าราชการเลือกวิธีรับบำนาญ


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมาย กบข. ให้สิทธิข้าราชการและข้าราชการบำนาญซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. สามารถเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว สำหรับสมาชิก กบข. ที่เป็นคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  จึงได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ครม. มีมติให้แก้กฏหมายกองทุน กบข. ให้ข้าราชการเลือกวิธีรับบำนาญ เพื่อให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของสมาชิก โดยได้เชิญ คุณยุทธนา ชาบุญเฮียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  ณ  ห้อง วศ. 702  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้