คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตร Automotive Engineering in English


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Masato  Aketagawa  และคณะอาจารย์จาก Nagaoka University  of Technology ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตร Automotive Engineering in English เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ ห้องวศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้