คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีเข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาฝึกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และการทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบออกไปเป็นบัณฑิต ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรม โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2556  ภาควิชาได้จัดให้มีการบรรยายให้กับนักศึกษา  โดยในช่วงเช้าได้มีการบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเคมี” วิทยากรโดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา และในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ความยั่งยืนด้านพลังงานปิโตรเลียมในประเทศไทย” วิทยากรโดย คุณรสนา  โตสิตระกูล และ มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้