คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace)


งานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และงานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้อง วศ.301  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

งานจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจสภาพการทำงาน และเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการทำงานที่มีความสุข ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างมาก ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุรพงษ์ ศุภจรรยา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้