คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากสภาวิศวกร


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากสภาวิศวกรได้เดินทางมาประชุมร่วมกับคณาจารย์และตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นำโดยนางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล ประธานอนุกรรมการ รศ.ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ อนุกรรมการ รศ.ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร อนุกรรมการ และ รศ.ศันสนีย์ สุภาภา อนุกรรมการ โดยมีผู้บริหารจากโครงการTEPและTEPE หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์จากภาควิขาวิศวกรรมอุตสาหการให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้เข้าฟังบรรยายชี้แจง ซักถามการเรียนการสอนในหลักสูตร ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้พาคณะอนุกรรมการเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้