คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา ENGR TU FORUM เรื่อง “Study of new Materials and Device Structures”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการและวิจัย จัดโครงการสัมมนา ENGR TU FORUM เรื่อง “Study of new Materials and Device Structures" วิทยากรคือ คุณอาร์ท  หวังพีระพงศ์ จาก Standford University เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้