คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Masato AKETAGAWA จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556  ที่เดินทางมาหารือการขยายความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตร DOUBLE DOCTORAL DEGREE PROGRAM BETWEEN NAGAOKA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND THAMMASAT UNIVERSITY และรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษาวัฒนธรรม และภาษาไทย ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปยังบริษัทฝึกงาน
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้