คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรที่ 2


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรที่ 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556  ณ  ห้อง 227 อาคาร บร.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี  พรรณวิเชียร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรหลัก

การจัดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยในงานนี้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจจากคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน  โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้