คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวฯ จัดสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ ENGR TU FORUM เรื่อง  "Green Supply Chain Management : Findings from Emerging Economy Country and Research Direction" เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556  ณ  ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 

 

เอกสารแนบ:
2.15 imds (tritos et al)
Tu research forum
Volume30 no1 mar2556 (3)

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้