คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัย ที่ฮ่องกง


นายสิทธิกร ดวงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาการพัฒนางานอุตสาหกรรม) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล “Certificate of Merit (Student) for The 2013 IAENG International Conference on Industrial Engineering” จากบทความเรื่อง "Surface Lapping Process Improvement via Steepest Ascent Method Based on Factorial and Simplex Designs” ซึ่งเป็นบทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อนำเสนอในการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 316 บทความ ในการจัดประชุมวิชาการ International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2013 (IMECS 2013) ณ เขตปกครองพิเศษ Hong Kong ที่จัดขึ้นโดย The International Association of Engineers (IAENG) เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2556

นายสิทธิกร ดวงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาการพัฒนางานอุตสาหกรรม) อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ หน่วยวิจัยทางด้านการวิจัยดำเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม (Industrial Statistic and Operational Research Unit, ISO-RU) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้