คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่คว้า 2 รางวัลบทความดีเด่น


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่สามารถคว้ารางวัลบทความดีเด่น 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (The 4th National Conference of Industrial Operations Development 2013 : CIOD 2013)  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์  ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลบทความดีเด่น

1. การศึกษาความสัมพันธ์ของความเค้นตกค้างที่เกิดจากกระบวนการกัดโลหะด้วยไฟฟ้า โดยวิธีดัดโค้ง
    บทความโดย น.ส.นภาพร ประชุมพร, ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ, นายศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข และนายสงกรานต์ นวลชม

2. การแก้ปัญหาหลายเป้าหมายของโครงการที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดและหลายทางเลือกโดยใช้วิธีฟัซซี่
    บทความโดย  นายศรัณย์ เจริญสุข, รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้