คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้างาน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ประจำปีการศึกษา 2555 ในการตรวจประเมินคุณภาพผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และลงพื้นที่เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556  ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้