คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

งานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย งานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และการเขียนหนังสือราชการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ สามารถจัดทำหนังสือราชการได้ถูกต้องตามรูปแบบ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างสละสลวย  วิทยากร คือ คุณกฤตยา จันทรเกษ ผู้อำนวยการส่วนระเบียบกลาง และ คุณสุพิชณาย์ กลิ่นหอม นิติกรชำนาญการ จาก สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้