คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการ TEP&TEPE เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการโครงการฯ และ อาจารย์ ดร.สัปปินันทน์  เอกอำพน รองผู้อำนวยการฝ่ายการนักศึกษา บรรยายสรุปการบริหารงานโครงการให้แก่ผู้เยี่ยมชม และตอบข้อซักถาม