คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าชัยสองปีซ้อน ในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 4


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30" จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมยานยนต์ ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยเป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการประหยัดพลังงาน, เพื่อความปลอดภัย, เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้องถนน และได้คัดเลือกผลงาน พร้อมประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

การประกวดครั้งนี้ ไม่มีทีมใด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะระดับคะแนนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของรางวัลชนะเลิศ ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่าผลงานจาก ห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (CED2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน "SPEED BUMP" โดย นายกิดานนท์ พรหมวงษ์/ นายธนยศ ทิมสุวรรณ/ นายชยันต์ จันทสาร และนายอรรถพร อัจฉริยชีวิน ได้รับ โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท โดยมี รศ.ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน "HOME – AUTO LIFT SYSTEM" โดย นางสาวพัสตาภรณ์ เสือสา/ นางสาวกรณพัฒน์ ยันโกเศศ/ นางสาวลลิตา พงศ์ไพโรจน์/ นายนวพล แววประเสริฐ และนายวรุตม์ เพชราภิรัชต์ ได้รับ โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยมี ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อ.จักรพันธุ์ ชวนอาษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชยได้แก่ ผลงาน " SCOOTER ผู้สูงอายุแบบพกพา" นายพุทธิพงศ์ ภัททิยธนี/ นางสาวศิรินทร์ งามธโนปจัย/ นายวิชญะ สุขมูล/ นายสิทธิพง ขุนทอง/ นายพฤฒิพงศ์ มงคลกิจงาม และนายนันทวุฒิ ตันติโกวิทย์ ได้รับ ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยมี ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้