คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง  รองศาสตราจารย์ ดร. กอบชัย เดชหาญ รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชายชาญ โพธิสาร และรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย  ได้รับเชิญมาประชุมร่วมกับคณาจารย์และตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมผู้บริหารจากโครงการTEP&TEPE และคณาจารย์จากภาควิขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้เข้ารับฟังการบรรยายชี้แจง และซักถามการเรียนการสอนในหลักสูตร ต่อจากนั้นผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาฯ ได้เชิญคณะอนุกรรมการเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของห้องสมุดและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้