คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ความเชื่อมโยงของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณภาพการศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความเชื่อมโยงของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดโดยงานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความเชื่อมโยงของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการประกันคุณภาพการศึกษาทำให้ภาควิชา/โครงการพิเศษ ได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นต้นกับคณะต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้