คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการจัดการความรู้ คณาจารย์และบุคลากร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการจัดการความรู้ ที่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556  ณ  ห้อง วศ.301  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้