คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการ Auto TU”


ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการ Auto TU” ระหว่าง 3 องค์กรใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บริษัท สยามกลการ จำกัด และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  ณ  ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการ Auto TU” เป็นบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้ร่วมลงนาม 3 ฝ่าย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด และ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัท สยามกลการ จำกัด ได้มอบเงินทุนจำนวน 60 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 5,000 ตารางเมตร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 12 ทุน

สำหรับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินทุนจำนวน 30 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำหรับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างห้องปฏิบัติการและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้